@xroijals potser també es perquè la població cada cop està més concentrada a les ciutats i allà es molt poc pràctic tenir cotxe. Segur que en entorns rurals no ha baixat. No hi ha transport públic i a les poblacions encara es troba pàrquing

@FrancescGali Te responc tard i malament, lo primer demanar disculpes. I sí, la mobilitat en entorns rurals és difícil per no dir impossible si no tens cotxe. Malgrat la propaganda que hi pugui haver. Qui tingui dubtes que agafi la TEISA o la RENFE.

@xroijals hola, ostres gràcies per les disculpes però no cal pas. Aquí estem en família.
Doncs per Girona es pitjor la TEISA que RENFE. Com que només hi ha la R11 Portbou Barcelona...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon for Tech Folks

This Mastodon instance is for people interested in technology. Discussions aren't limited to technology, because tech folks shouldn't be limited to technology either!