Ara que es parla de esborrar usuaris inactius, mastodont.cat té:

- 123 usuaris que mai han iniciat sessió
- 1487 que fa més d’un any que no ho fan

Hauria de:

Follow

@spla

En la meva opinió caldria:

1.- Esborrar els comptes.

2.- ...previ avís per correu. De fet amb diversos avisos previs, no un. I deixant un termini o diversos terminis de 3 mesos. No per la setmana que ve.

3.- I s'hauria d'incloure això en els termes i condicions que s'ofereix el servei: "Ei, el servei és gratuït, però si no fas servir el compte, te l'acabarem esborrant."

@xroijals estic bàsicament d'acord i el tercer punt que no havia tingut en compte l'afegeixo. Gràcies!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon for Tech Folks

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!