برخورد درستتون با کسی که کد کامیت پوش کرده و اول همه فایل‌ها ###In the name of GOD### اضافه کرده چیه؟

Follow

@shogath
باید ببینید که آیا اون پروژه style guide داره یا نه. اگه داره، به دلیل عدم تطابق با style guide کدها reject می‌شن و به نویسنده هم توصیه می‌شه که اون رو بخونه و مطابق اون جلو بره.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon for Tech Folks

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!