با #نرم‌افزار_آزاد #kdenlive در حال تدوین ارائه Bacula در جلسه هفته گذشته لاگ تهران هستم
#tehlug
#نرم_افزار_آزاد

برای اولین بار، با تنظیمات encoder در زمان خروجی گرفتن از #kdenlive ور رفتم. اینجا، شما بین سرعت کدگذاری و حجم خروجی باید تعادل برقرار کنید. کدگذاری سریع‌تر منجر به تولید خروجی با حجم بیشتر و سرعت کمتر، منجر به خروجی با حجم کمتر می‌شود. طبیعی است این اتفاق. اما هرگز فکر نمی‌کرم تفاوت حجم در حد اختلاف بین ۱۴۰۰ مگابایت و ۳۴۷ مگابایت باشه!!!

اگر می‌توانید چند ساعت برای خروجی گرفتن از یک خط زمانی نیم‌ساعته وقت بگذارید، حتما سرعت کدگذاری را کاهش دهید.

Show thread
Follow

@ahangarha
البته من شنیدم که olive بهتر هست.

sudo apt install olive-editor

olivevideoeditor.org/

@salman
من خودم با olive حال می‌کنم. فکر‌ می‌کنم مسیر بهتری رو برای تدوین در پیش گرفته‌اند. اما این هم زیاد باید کار بشه روش. نسخه‌های نصبی رو درست منتشر نمی‌کنند. آهرین نسخه گنو/لینوکسی رو باید از اسنپ نصب کنید. اون هم از نسخه ویندوز عقب‌تره.

ولی در کل هم مارکردن باهاش راحت‌تره و هم خیلی سریع‌تر از Kdenlive خروجی می‌گیره.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon for Tech Folks

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!