Jak [włamywał się] Orzeł Biały:
oko.press/jak-hakowal-orzel-bi

> Na pierwszym posiedzeniu senackiej komisji ds. nielegalnej inwigilacji senatorowie wysłuchali dwóch osób z grupy badawczej Citizen Lab: "Inwigilacja telefonu senatora Brejzy była jednym z najbardziej agresywnych zastosowań oprogramowania Pegasus - nie tylko w Polsce" - mówili eksperci

Sign in to participate in the conversation
Mastodon for Tech Folks

This Mastodon instance is for people interested in technology. Discussions aren't limited to technology, because tech folks shouldn't be limited to technology either!