@michcio Regulamin I polityka prywatności się pisze, jesteśmy na etapie konsultacji z prawnikiem :)

@lewactwo Generalnie mimo edgy domeny chcemy żeby wszystko było dorosłe, poważne i lege artis

Sign in to participate in the conversation
Mastodon for Tech Folks

This Mastodon instance is for people interested in technology. Discussions aren't limited to technology, because tech folks shouldn't be limited to technology either!