Follow

Kolejny mój tekst opublikowany w :
oko.press/polskie-sluzby-mogly

"""
Zamiast kupować drogie (i niebezpieczne) zabawki, polskie służby mogłyby skupić się na zabezpieczeniu kluczowych osób w państwie i zbudowaniu bezpiecznej i użytecznej infrastruktury telekomunikacyjnej. To jednak zadanie niewdzięczne i wymagające woli politycznej, której najwyraźniej brak.
"""

· · Web · 0 · 6 · 6
Sign in to participate in the conversation
Mastodon for Tech Folks

This Mastodon instance is for people interested in technology. Discussions aren't limited to technology, because tech folks shouldn't be limited to technology either!