Follow

RT @M4RSarK@twitter.com

Občas narazíte na úkazy, kdy se vám prostě zastaví rozum, nechápete a pak si uvědomíte, že Pat a Mat je vlastně ze života.

🐦🔗: twitter.com/M4RSarK/status/133

Sign in to participate in the conversation
Mastodon for Tech Folks

This Mastodon instance is for people interested in technology. Discussions aren't limited to technology, because tech folks shouldn't be limited to technology either!