Follow

ตรรกะที่ว่าการเน้นเทคโนโลยีในการกระจายสื่อการเรียนการสอนไม่แฟร์สำหรับคนจนเป็นตรรกะที่แปลก ค่าเทอม ค่าอุปกรณ์ แพงขึ้นทุกปี แต่คชจ.ในการเข้าถึงเทคโนโลยีถูกลงทุกปี ถ้าเราลงทุนในโรงเรียน คชจ.การบำรุงจะแพงขึ้นเรื่อยๆ แต่ถ้าลงทุนในเทคโนโลยี คชจ.จะถูกลงๆ

Sign in to participate in the conversation
Mastodon for Tech Folks

This Mastodon instance is for people interested in technology. Discussions aren't limited to technology, because tech folks shouldn't be limited to technology either!