Follow

Całe oprogramowanie trzyma się na ślinę i gumę do żucia.

Trafiłęm właśnie na buga w który powoduje że zmienne JSON tj:

> VAR: '{"foo": []}'

konwertowane są do niepoprawnego JSON tak:

> {'foo': []}

kiedy np. trafiają do szablonów.

Legitne rozwiązanie (poza upgrade ansible i grzebaniem po globalnej konfiguracji dla projektu) to zmienić zmienną na:

> VAR: ' {"foo": []}'

Wtedy ansible/Jinja2 nie wykrywa że to JSON więc go nie psuje.

🤦‍♂️

Sign in to participate in the conversation
Mastodon for Tech Folks

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!