Follow

Na moim pasku start pokazał się premier. Dziękuję Panie Windows.

@jacek Współczuję! Nie wszyscy możemy się pozbyć paska start, powiązanych technologii, czy premiera. Z tym ostatnim też mam zwykle problem 🤔

Sign in to participate in the conversation
Mastodon for Tech Folks

This Mastodon instance is for people interested in technology. Discussions aren't limited to technology, because tech folks shouldn't be limited to technology either!