Follow

Na moim pasku start pokazał się premier. Dziękuję Panie Windows.

@jacek Współczuję! Nie wszyscy możemy się pozbyć paska start, powiązanych technologii, czy premiera. Z tym ostatnim też mam zwykle problem 🤔

Sign in to participate in the conversation
Mastodon for Tech Folks

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!