Follow

Kościół, polska, pedofilia, adwords 

Tak wyglądają reklamy adwords na stronie Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Najbardziej rozwala mnie: "Wykorzystywanie seksualne (...) >>ciężkie błędy<< i (...)". A obok: "Indesit # doItTogether".

Sign in to participate in the conversation
Mastodon for Tech Folks

This Mastodon instance is for people interested in technology. Discussions aren't limited to technology, because tech folks shouldn't be limited to technology either!