Bueno, para a xente que está desperta, feliz día das letras galegas!! E con este día arranca outra nova instancia: mastodon.gal

Que moito traballo por facer, pero polo menos e un paso para todes poidamos desfrutar dun espazo propio onde poder seguir espallando e normalizando a nosa lingua propia!! Espero que me podades acompañar neste novo viaxe

@nekerafa Que boa nova! Botaba en falta un servidor galegofalante. Esta conta está nun miniservidor entre colegas, pero se tal pensarei migrar ou cando menos crearme un alias ahí para formar parte do dato estadístico.
Follow

@nekerafa
En dous días tes alguén queixándose de que quere publicar en castelán.
@Elrohir

· · Web · 1 · 0 · 0

@ferrebam @Elrohir se a xente quere estar nun servidor galego, pois que publique en castelán, que nos non imos chimpar a ningures a menos que só veña pola leira

Sign in to participate in the conversation
Mastodon for Tech Folks

This Mastodon instance is for people interested in technology. Discussions aren't limited to technology, because tech folks shouldn't be limited to technology either!