@meneer @fschaap Waag weer eens een poging tot mastodonnen, maar valt me ondanks goede intenties niet mee wat ik er vind. Kwestie van doorzetten of is het nog la la?

Ad boosted
Mastodon for Tech Folks

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!