Show more

Vill du vara med och skapa Sveriges bästa teknikforum?
Gå in på https//forum.vardagsteknik.nu för din sak.

Just nu har vi sommaruppehåll men, vårt forum forum.vardagsteknik.nu är alltid öppet.
Varför inte komma med förslag på vad DU vill höra om i podden i höst.

Kolla in Linuxpodden sommar 2018! Tillgänglig de kommande 23 dagarna via @Teespring: tspr.ng/c/linuxpodden-sommar-2

På grund av teknikaliteter blir veckans avsnitt en dag försenat. Sorry!

Show more
Mastodon for Tech Folks

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!