Follow

RT @androidpodden@twitter.com: vrdg.tech/XQDPId
Avsnittet är uppdaterat!
Nu funkar det på vår webbsida, jag vet inte hur lång tid det tar för feeden att uppdatera till er poddspelare.

🐦🔗: twitter.com/androidpodden/stat

Sign in to participate in the conversation
Mastodon for Tech Folks

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!